TECHNOLOGY

Program of Assessment

Pace setter

PAT

Grade 7
Gr 7 PAT (Term 4)                        Download

Grade 8
Gr 8 PAT (Term 4)                       Download

Grade 9
Gr 9 PAT (Term 4)                      Download

Content Presentations

Grade 7
Electricity                    Download
Structures                   Download

Grade 8
Cams, pulleys & Gears    Download

TERM 4 LESSON PLAN TEMPLATES

GRADE 7

Grade 7 Term 4 Week 1    Download
Grade 7 Term 4 Week 2    Download
Grade 7 Term 4 Week 3    Download
Grade 7 Term 4 Week 4    Download
Grade 7 Term 4 Week 5    Download
Grade 7 Term 4 Week 6    Download

GRADE 8

Grade 8 Term 4 Week 1    Download
Grade 8 Term 4 Week 2    Download
Grade 8 Term 4 Week 3    Download
Grade 8 Term 4 Week 4    Download
Grade 8 Term 4 Week 5    Download
Grade 8 Term 4 Week 6    Download

GRADE 9

Grade 9 Term 4 Week 1    Download
Grade 9 Term 4 Week 2    Download
Grade 9 Term 4 Week 3    Download
Grade 9 Term 4 Week 4    Download
Grade 9 Term 4 Week 5    Download
Grade 9 Term 4 Week 6    Download

SASOL INZALO WORKBOOKS

GRADE 7

GRADE 8

  • Gr 8 Learner Book 1 (Eng) Download
  • Gr 8 Learner Book 2 (Eng) Download
  • Gr 8 Learner Book 1 (Afr)
  • Gr 8 Learner Book 2 (Afr)  Download

GRADE 9